Mondkapjes

Hoe toon ik aan dat ik onder de uitzonderingsregeling voor mondkapjes val?

Voor het antwoord op deze vraag attenderen wij eerst naar de uitspraak van de rechter in het kort geding op 11 februari 2021. ,,… de wijze waarop sommige onderwijsinstellingen omgaan met de mondkapjesplicht en met de daarop geldende uitzonderingen als rigide ervaren en daaronder lijden. De voorzieningenrechter is van oordeel dat deze ervaringen verdrietig en betreurenswaardig zijn, maar niet afdoen...

Welke zorgplicht heeft de school?

Op grond van artikel 4c Wet op het Primair Onderwijs en artikel 3b Wet op het Voortgezet Onderwijs hebben onderwijsinstellingen een wettelijke zorgplicht ten aanzien van het welzijn, de gezondheid en veiligheid van hun leerlingen. Voor alle regels geldt dat het belang van het kind vóór alle andere belangen geplaatst dient te worden (Art. 3 EVRM).

Wanneer spreek je over een medische handeling?

Onder medische handelingen worden verstaan alle handelingen op het gebied van de geneeskunst. Dat wil zeggen alle verrichtingen die tot doel hebben een persoon van een ziekte te genezen, voor het ontstaan van een ziekte te behoeden of zijn gezondheids­toestand te beoordelen. Hieronder vallen ook het doen van onderzoek en het geven van advies.

Mijn kind is 11 jaar en net begonnen aan het voortgezet onderwijs. Kan de school mijn kind verplichten om een mondkapje te dragen?

Ja, volgens de regeling kan ieder kind die naar het voortgezet onderwijs gaat, verplicht worden tot het dragen van een mondkapje. Uitzondering op het dragen van een mondkapje is toegestaan als het kind onder de uitzonderingsregeling valt. Zie ook: “Hoe toon ik aan dat ik onder de uitzonderingsregeling voor mondkapjes val?”.