Aansprakelijkheidsstelling scholen

Aansprakelijkheidsstelling scholen

Helaas moeten wij constateren dat de belangen van kinderen in het coronabeleid van de overheid en scholen als laatste overwogen worden. Het stuit ons tegen de borst dat diverse onderwijsinstellingen de mondkapjesplicht zelfs ruimer uitvoeren. Bijvoorbeeld door de uitzonderingsregel niet te erkennen, door mondkapjes in klaslokalen en op het schoolplein te verplichten, door leerlingen verbaal te intimideren en toegang tot de school te ontzeggen. Enkele basisscholen verplichten zelfs leerlingen uit groep 7 en 8 om een mondkapje te dragen terwijl dit alleen een advies is.

Zoals gebleken in de uitspraak van de rechter in ons kortgeding ligt de verantwoordelijkheid aangaande de uitvoering van de coronamaatregelen en de manier waarop dat gebeurt bij de scholen en haar bestuurders en geeft de staat expliciet aan niet verantwoordelijk te zijn voor het individuele beleid van de scholen alsmede de schade welke daaruit voortvloeit.

,,de wijze waarop sommige onderwijsinstellingen omgaan met de mondkapjesplicht en met de daarop geldende uitzonderingen als rigide ervaren en daaronder lijden. De voorzieningenrechter is van oordeel dat deze ervaringen verdrietig en betreurenswaardig zijn, maar niet afdoen aan de verbindendheid van de Regeling. Indien scholen, ongeacht privacyregelgeving, medische bewijsstukken verzoeken over te leggen alvorens een beroep op een medische uitzondering te honoreren, gebeurt dat niet op grond van de Regeling. De Regeling voorziet in maatwerk in gevallen waarin dat geëigend is, maar stelt geen eisen aan de onderbouwing daarvan. Via de eigen website communiceert de Staat dat laagdrempelige manieren, zoals het tonen van een zelf te printen kaartje, daarvoor volstaan.’’

&

De voorzieningenrechter stelt in zijn vonnis dat ‘de staat niet kan worden verweten als de mondkapjesplicht door scholen ruim worden ingevuld’ en ‘de staat niet tot meer maatregelen aanzet’ en ‘dat als het in de praktijk gebeurt dat leerlingen die geen mondkapje dragen op onaangename en botte manier worden bejegend en direct worden uitgesloten van het volgen van onderwijs, zich dit niet met de instructie van de Staat verdraagt’.

Dit heeft ons als stichting doen besluiten om tezamen met onze juristen en advocaten niet alleen de staat verantwoordelijk te houden, maar ook de scholen alsmede haar directie/ bestuurders in persoon.

Middels een brief welke wij op 18 juni jl. verstuurd hebben naar alle scholen in het basis en voortgezet onderwijs, attenderen wij de onderwijsinstellingen en hun directeuren/ bestuurders op hun wettelijke zorgplicht (art. 4c WPO en art. 3b WVO) ten aanzien van de lichamelijke en geestelijke gezondheid van de leerlingen. Het niet voldoen aan deze zorgplicht betekent dat ze aansprakelijk gehouden kunnen worden voor opgelopen lichamelijke en geestelijke schade van de leerlingen als gevolg van het door hen uitgevoerde coronabeleid (art. 6:162 BW*). Dit geldt zowel voor schade op de korte als de lange termijn.

Download “Aansprakelijkheidsstelling scholen – Claimbrief”

Download “Aansprakelijkheidsstelling scholen – Claimbrief” Engels


Ben je van menig dat jouw school met voorrang in rechte betrokken zou moet worden, gebruik dan het volgende formulier om jouw verhaal te delen.

* In de brief zelf is abusievelijk art. 1:162 BW i.p.v. art. 6:162 BW vermeld. 


Benieuwd of jouw school ook op de lijst staat?

Download hier de verzendlijst: Verzendlijst scholen PO en VO Nederland