Vaccinatie

In beginsel is toestemming van beide ouders/wettelijke vertegenwoordigers vereist voor het al dan niet laten testen/vaccineren van kinderen, ook al woont het kind bij de andere ouder. KNMG: formeel moeten beide gezaghebbende ouders toestemming geven, maar: een arts mag er van uitgaan dat als een kind met een ouder verschijnt, de andere ouder daarmee instemt. Alleen als de arts aanwijzingen heeft dat dit niet het geval is, moet hij de andere gezagsdrager ook om toestemming vragen. Let op! De 'weigerouder' moet dus actief bezwaar maken, voor er met zijn/haar mening rekening wordt gehouden.
Nee, niemand kan gedwongen worden om zich te laten vaccineren. Op grond van art. 11 Grondwet (lichamelijke integriteit) gaat ieder over zijn eigen lichaam. Zie ook de FAQ: ‘Vanaf wanneer mag mijn kind zelf beslissingen nemen over medische handelingen als het afnemen van een (snel)test en het nemen van een vaccin?”
Onder medische handelingen worden verstaan alle handelingen op het gebied van de geneeskunst. Dat wil zeggen alle verrichtingen die tot doel hebben een persoon van een ziekte te genezen, voor het ontstaan van een ziekte te behoeden of zijn gezondheids­toestand te beoordelen. Hieronder vallen ook het doen van onderzoek en het geven van advies.
Voor kinderen tot 12 jaar geldt dat zij zelf geen beslissingsbevoegdheid hebben. Beide ouders moeten toestemming verlenen. Voor kinderen van 12 tot 16 geldt dat het kind én beide ouders toestemming moeten geven. Vanaf 16 jaar zijn kinderen zelf beslissingsbevoegd.