Veel gestelde vragen

Op deze pagina vind u de antwoorden op veel gestelde vragen in diverse categorieën zoals testen, mondkapjes en vaccinatie.

Staat jouw vraag er niet tussen? Gebruik dan dit formulier om jouw vraag in te dienen zodat ons juridisch en medisch team met jouw vraag aan de slag kunnen.


Moeten leerlingen in het basisonderwijs zichzelf preventief testen?

Nee, voor leerlingen in het basisonderwijs geldt geen preventief testadvies.

Mag ik mijn kind thuishouden als mijn kind op school verplicht wordt tot het dragen van een mondkapje?

Je mag een kind niet zonder geldige reden thuis houden. Dit mag wel als het kind mentaal ontregeld raakt en of andere (fysieke) klachten door het gebruik van een mondkapje ervaart.

Zie hiervoor de FAQ: “Hoe toon ik aan dat ik onder de uitzonderingsregeling voor mondkapjes val?”

Mijn kind (<16 jr.) woont bij de andere ouder/ wettelijke vertegenwoordiger en die vindt dat mijn kind een (snel)test moet laten afnemen of een vaccin moet nemen. Wat zijn mijn rechten als ik het hier niet mee eens ben?

In beginsel is toestemming van beide ouders/wettelijke vertegenwoordigers vereist voor het al dan niet laten testen/vaccineren van kinderen, ook al woont het kind bij de andere ouder.

KNMG: formeel moeten beide gezaghebbende ouders toestemming geven, maar: een arts mag er van uitgaan dat als een kind met een ouder verschijnt, de andere ouder daarmee instemt. Alleen als de arts aanwijzingen heeft dat dit niet het geval is, moet hij de andere gezagsdrager ook om toestemming vragen.

Let op! De ‘weigerouder’ moet dus actief bezwaar maken, voor er met zijn/haar mening rekening wordt gehouden.

Kan een school, werkgever of andere instantie een kind verplichten tot testen?

Nee, een kind kan en/of mag niet direct of indirect verplicht worden tot testen.

Kan mijn kind gedwongen worden tot vaccineren?

Nee, niemand kan gedwongen worden om zich te laten vaccineren. Op grond van art. 11 Grondwet (lichamelijke integriteit) gaat ieder over zijn eigen lichaam.

Zie ook de FAQ: ‘Vanaf wanneer mag mijn kind zelf beslissingen nemen over medische handelingen als het afnemen van een (snel)test en het nemen van een vaccin?”

Hoe toon ik aan dat ik onder de uitzonderingsregeling voor mondkapjes val?

Voor het antwoord op deze vraag verwijzen wij naar de uitspraak van de rechter in het kort geding op 11 februari 2021.

,,… de wijze waarop sommige onderwijsinstellingen omgaan met de mondkapjesplicht en met de daarop geldende uitzonderingen als rigide ervaren en daaronder lijden. De voorzieningenrechter is van oordeel dat deze ervaringen verdrietig en betreurenswaardig zijn, maar niet afdoen aan de verbindendheid van de Regeling. Indien scholen, ongeacht privacyregelgeving, medische bewijsstukken verzoeken over te leggen alvorens een beroep op een medische uitzondering te honoreren, gebeurt dat niet op grond van de Regeling. De Regeling voorziet in maatwerk in gevallen waarin dat geëigend is, maar stelt geen eisen aan de onderbouwing daarvan. Via de eigen website communiceert de Staat dat laagdrempelige manieren, zoals het tonen van een zelf te printen kaartje, daarvoor volstaan.’’

De rijksoverheid stelt als volgt:

Of u onder de uitzondering valt, hangt af van uw persoonlijke situatie. Dat betekent dat u zelf moet aantonen waarom u in aanmerking komt voor uitzondering van de mondkapjesplicht.  Medewerkers van politie, boa’s maar ook personeel van een winkel of van een OV-bedrijf kunnen u vragen om dat aannemelijk te maken. U kunt het op verschillende manieren aantonen. Voorbeelden zijn:

  • een kaartje laten zien waarmee u zich beroept op de vrijstelling (zie onder)

https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/coronavirus-covid-19/mondkapjes/mensen-met-een-beperking-of-ziekte

Zowel het standpunt van de rechter alsmede de uitleg van de rijksoverheid tonen ondubbelzinnig dat het tonen van een kaartje met een uitzondering afdoende is en door instanties etc. geëerbiedigd dient te worden.

Mag een school een faceshield e.d. als alternatief verplichten als een leerling onder de uitzonderingsregeling valt?

Nee, wanneer een leerling onder de uitzondering valt, mag een school geen alternatief eisen.

Welke zorgplicht heeft de school?

Op grond van artikel 4c Wet op het Primair Onderwijs en artikel 3b Wet op het Voortgezet Onderwijs hebben onderwijsinstellingen een wettelijke zorgplicht ten aanzien van het welzijn, de gezondheid en veiligheid van hun leerlingen. Voor alle regels geldt dat het belang van het kind vóór alle andere belangen geplaatst dient te worden (Art. 3 EVRM).

Wanneer spreek je over een medische handeling?

Onder medische handelingen worden verstaan alle handelingen op het gebied van de geneeskunst. Dat wil zeggen alle verrichtingen die tot doel hebben een persoon van een ziekte te genezen, voor het ontstaan van een ziekte te behoeden of zijn gezondheids­toestand te beoordelen. Hieronder vallen ook het doen van onderzoek en het geven van advies.

Vanaf welke leeftijd mag mijn kind zelf beslissingen nemen over medische handelingen als het afnemen van een (snel)test en het nemen van een vaccin?

Voor kinderen tot 12 jaar geldt dat zij zelf geen beslissingsbevoegdheid hebben. Beide ouders moeten toestemming verlenen. Voor kinderen van 12 tot 16 geldt dat het kind én beide ouders toestemming moeten geven. Vanaf 16 jaar zijn kinderen zelf beslissingsbevoegd.

Kan mijn kind of ik als ouder verplicht worden om buiten op het schoolplein een mondkapje te dragen?

Nee, indien scholen dit doen treden zij buiten de bevoegdheden van de regeling. De regeling verplicht het dragen van mondkapjes alleen in een aantal binnen de regeling beschreven binnenruimtes.

Kan mijn kind op de basisschool verplicht worden tot het dragen van een mondkapje?

Nee, volgens de regeling is het dragen van een mondkapje op school voor basisschool kinderen slechts een advies.

Mijn kind is 11 jaar en net begonnen aan het voortgezet onderwijs. Kan de school mijn kind verplichten om een mondkapje te dragen?

Ja, volgens de regeling kan ieder kind die naar het voortgezet onderwijs gaat, verplicht worden tot het dragen van een mondkapje. Uitzondering op het dragen van een mondkapje is toegestaan als het kind onder de uitzonderingsregeling valt. Zie ook: “Hoe toon ik aan dat ik onder de uitzonderingsregeling voor mondkapjes val?”.

Mogen scholen informatie verzamelen, bijhouden en/of delen over wie wel of niet een zelftest overlegt en/of wat de testuitslag is?

Nee, scholen mogen geen informatie verzamelen en registreren op persoonsniveau en geen gegevens delen met andere instanties zonder expliciete toestemming.

Wat gebeurt er als ik een positieve uitslag van de zelftest deel met school?

Het delen van een positieve uitslag zal betekenen dat er bron- en contactonderzoek gedaan wordt.
Deze contacten zullen volgens de huidige GGD-richtlijnen zichzelf bij de GGD moeten laten testen en in quarantaine moeten.

Moet een leerling de uitslag van de zelftest met school delen?

Nee, een leerling is niet verplicht om de uitslag van de zelftest met school te delen.

Mogen scholen naar de uitslag van de zelftest vragen?

Nee, scholen mogen niet naar de uitslag van de zelftest vragen.

Betekent een positieve uitslag van de zelftest dat mijn kind besmet is met het coronavirus?

Nee, Indien er preventief (zonder klachten) getest wordt en dit tot een positieve uitslag leidt betekent dit alleen dat er een RNA deeltje van het coronavirus in uw lichaam gevonden is. Uw kind kan de ziekte zonder klachten op natuurlijke wijze hebben doorgemaakt. Ook is een test nooit 100% betrouwbaar en is er kans op een vals-positieve uitslag. Alleen een arts kan vaststellen of er daadwerkelijk sprake is van een acute besmetting met het coronavirus. Eventueel met hulp van een PCR test, maar ook dan nooit alleen op basis van een positieve uitslag.

Mag school mijn kind de toegang tot school weigeren, indien ik als ouder besluit om mijn kind niet te laten testen?

Nee, een school mag uw kind niet de toegang weigeren als u uw kind niet laat testen. Voor basisscholen geldt geen testadvies. Op het voortgezet onderwijs is het gebruik van een zelftest vrijwillig. Het weigeren van een zelftest mag nooit leiden tot uitsluiting van onderwijs.

Op de antwoorden op deze pagina kunnen geen rechten worden ontleend. Zie onze disclaimer.