Veel gestelde vragen

Op deze pagina vind u de antwoorden op veel gestelde vragen in diverse categorieën zoals testen, mondkapjes en vaccinatie.

Staat jouw vraag er niet tussen? Gebruik dan dit formulier om jouw vraag in te dienen zodat ons juridisch en medisch team met jouw vraag aan de slag kunnen.

Ook kan je je vraag in ons forum stellen.

Nu al 3274 inschrijvingen!

Doe ook mee en schrijf je in!


Moeten leerlingen in het basisonderwijs zichzelf preventief testen?

Nee, voor leerlingen in het basisonderwijs geldt geen preventief testadvies.

Mag ik mijn kind thuishouden als mijn kind op school verplicht wordt tot het dragen van een mondkapje?

Je mag een kind niet zonder geldige reden thuis houden. Dit mag wel als het kind mentaal ontregeld raakt en of andere (fysieke) klachten door het gebruik van een mondkapje ervaart.

Zie hiervoor de FAQ: “Hoe toon ik aan dat ik onder de uitzonderingsregeling voor mondkapjes val?”

Mijn kind (<16 jr.) woont bij de andere ouder/ wettelijke vertegenwoordiger en die vindt dat mijn kind een (snel)test moet laten afnemen of een vaccin moet nemen. Wat zijn mijn rechten als ik het hier niet mee eens ben?

In beginsel is toestemming van beide ouders/wettelijke vertegenwoordigers vereist voor het al dan niet laten testen/vaccineren van kinderen, ook al woont het kind bij de andere ouder.

KNMG: formeel moeten beide gezaghebbende ouders toestemming geven, maar: een arts mag er van uitgaan dat als een kind met een ouder verschijnt, de andere ouder daarmee instemt. Alleen als de arts aanwijzingen heeft dat dit niet het geval is, moet hij de andere gezagsdrager ook om toestemming vragen.

Let op! De ‘weigerouder’ moet dus actief bezwaar maken, voor er met zijn/haar mening rekening wordt gehouden.

Kan een school, werkgever of andere instantie een kind verplichten tot testen?

Nee, een kind kan en/of mag niet direct of indirect verplicht worden tot testen.

Kan mijn kind gedwongen worden tot vaccineren?

Nee, niemand kan gedwongen worden om zich te laten vaccineren. Op grond van art. 11 Grondwet (lichamelijke integriteit) gaat ieder over zijn eigen lichaam.

Zie ook de FAQ: ‘Vanaf wanneer mag mijn kind zelf beslissingen nemen over medische handelingen als het afnemen van een (snel)test en het nemen van een vaccin?”

Hoe toon ik aan dat ik onder de uitzonderingsregeling voor mondkapjes val?

Voor het antwoord op deze vraag attenderen wij eerst naar de uitspraak van de rechter in het kort geding op 11 februari 2021.

,,… de wijze waarop sommige onderwijsinstellingen omgaan met de mondkapjesplicht en met de daarop geldende uitzonderingen als rigide ervaren en daaronder lijden. De voorzieningenrechter is van oordeel dat deze ervaringen verdrietig en betreurenswaardig zijn, maar niet afdoen aan de verbindendheid van de Regeling. Indien scholen, ongeacht privacyregelgeving, medische bewijsstukken verzoeken over te leggen alvorens een beroep op een medische uitzondering te honoreren, gebeurt dat niet op grond van de Regeling. De Regeling voorziet in maatwerk in gevallen waarin dat geëigend is, maar stelt geen eisen aan de onderbouwing daarvan. Via de eigen website communiceert de Staat dat laagdrempelige manieren, zoals het tonen van een zelf te printen kaartje, daarvoor volstaan.’’

De rijksoverheid stelt als volgt:

Of u onder de uitzondering valt, hangt af van uw persoonlijke situatie. Dat betekent dat u zelf aannemelijk moet maken waarom u in aanmerking komt voor uitzondering van de mondkapjesplicht.  Medewerkers van politie, boa’s maar ook personeel van een winkel of van een OV-bedrijf kunnen u vragen om dat aannemelijk te maken.

U kunt dit o.a. aantonen door het tonen van de “eigen verklaring”. 

Zowel het standpunt van de rechter alsmede de uitleg van de rijksoverheid tonen ondubbelzinnig dat het tonen van de eigen verklaring afdoende is en door onderwijsinstellingen/ instanties etc. geëerbiedigd dient te worden.

Goed om te weten!

De eigenverklaring is niet bedoeld om aan te geven waarom je geen mondkapje kan dragen.

Een school of werkgever mag niet vragen om een doktersverklaring.

Een school of werkgever mag niet zelf beslissen of zij de verklaring voldoende vinden.

Wanneer een persoon onder de uitzondering valt, mag er geen alternatief zoals een face-shield geëist worden.

Hoe werkt de mondkapjesuitzonderingsregel “eigen verklaring”.

De Eigen Verklaring uitzondering mondkapjesplicht is bedoeld voor mensen die vanwege een ziekte of beperking geen mondkapje kunnen dragen.

,,Belangrijk om te weten is dat de aard van de betreffende ziekte en/ of beperking NIET aan derden gemeld hoeft te worden. Deze gegevens vallen onder de zogenoemde bijzondere persoonsgegevens. Ook een arts mag i.v.m. de geheimhoudingsplicht deze gegevens niet aan derden verstrekken zonder expliciete toestemming van de persoon in kwestie.’’

Op de eigen verklaring heb je de mogelijkheid een of meerdere opties te gebruiken om aan te geven dat je niet in staat bent een mondkapje te dragen. De eigenverklaring is niet bedoeld om aan te geven waarom je geen mondkapje kan dragen. Ook mag een school/ werkgever niet vragen om een doktersverklaring.

Wij concentreren ons hieronder op de eerste drie opties van de eigen verklaring die je hier kan downloaden.

Let op! Wanneer een persoon onder de uitzondering valt, mag er geen alternatief zoals een face-shield geëist worden.

Hier wordt gevraagd om een bewijs van een behandelrelatie. Hier wordt NIET gevraagd wat de aard van de betreffende behandeling is.

Om een bewijs van een behandelrelatie te verkrijgen kan je aan de jouw behandelende instantie vragen om bijvoorbeeld:

  • Een email waarin hij/ zij kan bevestigen dat je nog ingeschreven staat en dat er nog sprake is van een behandelrelatie;
  • Een kopie factuur van een behandeling (maak expliciete informatie over de aard van de behandeling onleesbaar i.v.m. de AVG.);
  • Een email waarin bevestigd wordt dat je bij hem of haar onder behandeling staat;
  • Een afsprakenoverzicht van de afgelopen 6 of 12 maanden.
    • Tegenwoordig hebben de meeste huisartsenpraktijken een digitaal patiënten portaal op hun website, waar je zelf een afspraak kunt plannen. Via dit portaal kan je een afsprakenoverzicht inzien (en wellicht downloaden). Als dat niet lukt, dan kan je een screenshot of foto maken van dit overzicht;
    • Sta je onder behandeling bij een psycholoog of psychiater dan krijg je een afsprakenkaart of per mail een bevestiging wanneer je op afspraak moet komen. Deze afsprakenkaart of e-mails zijn een bewijs dat je een behandelrelatie hebt;
    • Sta je onder behandeling van een medisch specialist in het ziekenhuis, dan ben je in het bezit van een afsprakenkaart van het ziekenhuis. Deze afsprakenkaart kan als bewijs dienen van een behandelrelatie.

Hier wordt gevraagd of er een ander is die kan verklaren dat je niet in staat bent een mondkapje te dragen. Deze naaste kan bijvoorbeeld een familielid of een vriend(in) zijn waar een goede band mee is. Deze naaste hoeft geen medicus te zijn en is daarmee niet aan beroepsregels gebonden.

In de praktijk zou dat er zo uit kunnen zien:

Je verteld in een persoonlijk gesprek aan deze naaste persoon waarom je geen mondkapje kan dragen. Dit kan bijvoorbeeld een fysieke of mentale oorzaak hebben.

Mocht jou vervolgens ergens gevraagd worden waarom je geen mondkapje draagt dan kan je d.m.v. het tonen van de eigen verklaring verwijzen naar deze naaste. Indien gewenst kan deze naaste gebeld worden waarbij deze naaste alleen aangeeft dat het klopt dat je geen mondkapje kan dragen. De betreffende naaste hoeft/ mag niets over de inhoud jullie gesprek te geven.

Het enkel tonen van een medisch hulpmiddel is volgens deze verklaring voldoende. Een medisch hulpmiddel is bijvoorbeeld een inhalator (“puffer”) voor medicijnen om in te ademen. Deze apparaatjes kunnen online besteld worden en zijn er in diverse prijsklassen. De meest voordelige die wij hebben gevonden zijn:

Je kan er ook voor kiezen om voor de volledigheid een medicijn te laten zien.

Medicijnen tegen astma, COPD of benauwdheid zoals Ventolin, Salbutamol, Formoterol zijn via de huisarts te verkrijgen. Hiervoor moet de huisarts natuurlijk wel concluderen dat je regelmatig benauwd bent en astmatische klachten hebt. Vind je dit vervelend om aan te tonen bij jouw huisarts dan kan je deze medicijnen ook “zonder recept” bestellen. Dit kan bij treated.com. Hier moet je wel een medische vragenlijst invullen zodat een arts jouw aanvraag kan beoordelen en akkoord kan bevinden. Onze ervaring is dat de medicijnen binnen 48 uur verzonden worden.

Mag een school een faceshield e.d. als alternatief verplichten als een leerling onder de uitzonderingsregeling valt?

Nee, wanneer een leerling onder de uitzondering valt, mag een school geen alternatief eisen.

Welke zorgplicht heeft de school?

Op grond van artikel 4c Wet op het Primair Onderwijs en artikel 3b Wet op het Voortgezet Onderwijs hebben onderwijsinstellingen een wettelijke zorgplicht ten aanzien van het welzijn, de gezondheid en veiligheid van hun leerlingen. Voor alle regels geldt dat het belang van het kind vóór alle andere belangen geplaatst dient te worden (Art. 3 EVRM).

Wanneer spreek je over een medische handeling?

Onder medische handelingen worden verstaan alle handelingen op het gebied van de geneeskunst. Dat wil zeggen alle verrichtingen die tot doel hebben een persoon van een ziekte te genezen, voor het ontstaan van een ziekte te behoeden of zijn gezondheids­toestand te beoordelen. Hieronder vallen ook het doen van onderzoek en het geven van advies.

Vanaf welke leeftijd mag mijn kind zelf beslissingen nemen over medische handelingen als het afnemen van een (snel)test en het nemen van een vaccin?

Voor kinderen tot 12 jaar geldt dat zij zelf geen beslissingsbevoegdheid hebben. Beide ouders moeten toestemming verlenen. Voor kinderen van 12 tot 16 geldt dat het kind én beide ouders toestemming moeten geven. Vanaf 16 jaar zijn kinderen zelf beslissingsbevoegd.

Kan mijn kind of ik als ouder verplicht worden om buiten op het schoolplein een mondkapje te dragen?

Nee, indien scholen dit doen treden zij buiten de bevoegdheden van de regeling. De regeling verplicht het dragen van mondkapjes alleen in een aantal binnen de regeling beschreven binnenruimtes.

Kan mijn kind op de basisschool verplicht worden tot het dragen van een mondkapje?

Nee, volgens de regeling is het dragen van een mondkapje op school voor basisschool kinderen slechts een advies.

Mijn kind is 11 jaar en net begonnen aan het voortgezet onderwijs. Kan de school mijn kind verplichten om een mondkapje te dragen?

Ja, volgens de regeling kan ieder kind die naar het voortgezet onderwijs gaat, verplicht worden tot het dragen van een mondkapje. Uitzondering op het dragen van een mondkapje is toegestaan als het kind onder de uitzonderingsregeling valt. Zie ook: “Hoe toon ik aan dat ik onder de uitzonderingsregeling voor mondkapjes val?”.

Mogen scholen informatie verzamelen, bijhouden en/of delen over wie wel of niet een zelftest overlegt en/of wat de testuitslag is?

Nee, scholen mogen geen informatie verzamelen en registreren op persoonsniveau en geen gegevens delen met andere instanties zonder expliciete toestemming.

Wat gebeurt er als ik een positieve uitslag van de zelftest deel met school?

Het delen van een positieve uitslag zal betekenen dat er bron- en contactonderzoek gedaan wordt.
Deze contacten zullen volgens de huidige GGD-richtlijnen zichzelf bij de GGD moeten laten testen en in quarantaine moeten.

Moet een leerling de uitslag van de zelftest met school delen?

Nee, een leerling is niet verplicht om de uitslag van de zelftest met school te delen.

Mogen scholen naar de uitslag van de zelftest vragen?

Nee, scholen mogen niet naar de uitslag van de zelftest vragen.

Betekent een positieve uitslag van de zelftest dat mijn kind besmet is met het coronavirus?

Nee, Indien er preventief (zonder klachten) getest wordt en dit tot een positieve uitslag leidt betekent dit alleen dat er een RNA deeltje van het coronavirus in uw lichaam gevonden is. Uw kind kan de ziekte zonder klachten op natuurlijke wijze hebben doorgemaakt. Ook is een test nooit 100% betrouwbaar en is er kans op een vals-positieve uitslag. Alleen een arts kan vaststellen of er daadwerkelijk sprake is van een acute besmetting met het coronavirus. Eventueel met hulp van een PCR test, maar ook dan nooit alleen op basis van een positieve uitslag.

Mag school mijn kind de toegang tot school weigeren, indien ik als ouder besluit om mijn kind niet te laten testen?

Nee, een school mag uw kind niet de toegang weigeren als u uw kind niet laat testen. Voor basisscholen geldt geen testadvies. Op het voortgezet onderwijs is het gebruik van een zelftest vrijwillig. Het weigeren van een zelftest mag nooit leiden tot uitsluiting van onderwijs.

Op de antwoorden op deze pagina kunnen geen rechten worden ontleend. Zie onze disclaimer.